Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Úřední deska

Úřední deska


Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

Oficiální název

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
Důvod a způsob založení  

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 Brno

Telefon: +420 541 651 111

E-mail: posta@jmk.cz

Základní účel zřízení:

střední vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání, školní stravování, celodenní výchova, ubytování a stravování, závodní stravování

Hlavní činnost:
střední škola, vyšší odborná škola, školní jídelna a domov mládeže

Organizační struktura organizační řád - schema
Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa
a adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

SZŠ a VOŠZ Brno

Merhautova 590/15
613 00 Brno

Telefon: +420 545 576 263

+420 733 641 694

E-mail: infomerhautova@szsbrno.cz

Úřední hodiny: (září–červen)

každý všední den od 8.00 do 14.00 hod.

Adresa internetové stránky: www.szsbrno.cz

Adresa podatelny:

Podatelna se nachází na sekretariátech školy obou pracovišť

SZŠ a VOŠZ Brno

Merhautova 590/15
613 00 Brno

Elektronická adresa podatelny:

infomerhautova@szsbrno.cz

Datová schránka:

ID datové schránky: dhvyfqq

Kontaktní poštovní adresa
a adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

SZŠ a VOŠZ Brno
pracoviště Lipová

Lipová 232/18
602 00 Brno

Telefon: +420 543 247 951

+420 733 641 693

E-mail: infolipova@szsbrno.cz

Úřední hodiny: (září–červen)

každý všední den od 8.00 do 14.00 hod.

Adresa podatelny:

Podatelna se nachází na sekretariátech školy obou pracovišť

SZŠ a VOŠZ Brno

Lipová 232/18
602 00 Brno

Elektronická adresa podatelny:

infolipova@szsbrno.cz

Datová schránka:

ID datové schránky: dhvyfqq

Domov mládeže

Lipová 231/16
602 00 Brno

Telefon: +420 543 421 551
E-mail: dm@szsbrno.cz
E-mail pro omlouvání absence ubytovaných: omluvenky@szsbrno.cz

 

Případné platby lze poukázat  Číslo účtu: 54733621 / 0100, IBAN: CZ41 0100 0000 0000 5473 3621
IČO 0063 8005
DIČ Škola není plátcem DPH

Veřejné zakázky

 Profil zadavatele
   

Výroční zprávy a odpovědi podle zákona č. 106/1999 Sb.

Kategorie:
Úřední dokumenty a výroční zprávy školy

Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: infomerhautova@szsbrno.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): dhvyfqq

Podání písemně na adresu sídla organizace
Poštou: SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 590/15, 613 00 Brno

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové (listinné) podobě
Ředitelství školy:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace, Merhautova 590/15, 613 00 Brno

Pracoviště Merhautova 590/15, 1. patro, infomerhautova@szsbrno.cz

Pracoviště Lipová 232/18, 2. patro, infolipova@szsbrno.cz

Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě
Škola přijímá dokumenty v digitální podobě ve formátech:

PDF/A (ISO 19005),
Fo/zfo (602XML Filler dokument),
TXT,
RTF,
Odt (Open Document Text),
Ods (Open Document Spreadsheet),
Odp (Open Document Presentation),
DOC/DOCX,
XLS/XLSX,
PPT/PPTX,
HTM/HTML,
PNG (ISO/IEC 15948),
TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný),
JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918),
MPEG-2 (ISO/IEC 13818),
MPEG-1 (ISO/IEC 11172),
GIF,
MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
WAV, PCM,

XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).
datové zprávy na technických nosičích dat typu CD, DVD a paměťové médium USB. CD a DVD musí být ve formátu ISO 9660. Paměťové médium USB musí mít systém souborů FAT32 nebo NTFS

 

 

Podání v elektronické podobě lze činit dle těchto právních předpisů:

Podávání podnětů a stížností, včetně podnětů a stížností podávaných podle správního řádu – nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění – podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem - za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno způsobem uvedeným v předchozím odstavci, může být učiněno i jinými technickými prostředky, tzn. např. elektronicky bez použití zaručeného elektronického podpisu

Potvrzení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu podatelny

Pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, potvrdí pracovník podatelny odesílateli její doručení.
Součástí zprávy potvrzující doručení je:

datum a čas doručení datové zprávy s uvedením hodiny a minuty, popřípadě sekundy,
text průvodní části datové zprávy (průvodní text mailu bez příloh)

Zjištění závad u přijatého podání

Pokud je škole dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí škola odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se škole zařízení ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, škola dokument nezpracovává. Škola také nezpracovává dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal.

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Vydané právní předpisy

GDPR

Jakožto správci osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.
Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.
Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.
Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

Kontaktní údaje správce: PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.

Informace o zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

 Jaromír Mikulica

e-mail: jmikulica@szsbrno.cz

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací aj. viz Ceník organizace

 

 

Licenční smlouvy

Vzor licenčních smluv

Výhradní licence:

V současné době není SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova, příspěvkové organizaci poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

 

 

26. 11. 2019
23. 1. 2020
den otevřených dveří (11–17 hodin) do 1. 3. 2020podání přihlášek ke vzdělávání
  • 14. 4. a 15. 4. 2020jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky