Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Škola > Poradenské pracoviště

Poradenské pracoviště

Úvodní slovo

Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění (novelizace 197/2016).

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní poradenské pracoviště tvoří tým skládající se ze zástupkyně pro střední školu, výchovného poradce, metodika prevence, kariérového poradce, speciálního pedagoga a školního psychologa.

 

Školní poradenské pracoviště Merhautova

Kateřina Novotná

Mgr. Kateřina Novotná

zástupkyně ředitelky školy pro SOŠ, učitel VVP

Číslo dveří:
Pracoviště Merhautova – M211

Telefon:
+420 545 425 833

E-mail:
knovotna@szsbrno.cz

Poradenské hodiny:
čtvrtek 14.30–16.00 a dle potřeby po individuální domluvě

Vykonává výchovně vzdělávací práci se žáky v rozsahu stanoveném ředitelkou školy, zajišťuje náborové propagační akce pro získání uchazečů ZŠ i SŠ, zpracovává do systému CERTIS přihlášky žáků do 1. ročníku a přihlášky žáků 4. ročníku k maturitní zkoušce, zajišťuje organizaci přijímacích a maturitních zkoušek, pomáhá žákům při problémech ve výuce, zajišťuje konzultace žákům i zákonným zástupcům.

Metodik prevence

helena_řezníčková.jpg

Mgr. Helena Řezníčková

metodik prevence, učitel OP

Číslo dveří:
Pracoviště Merhautova – M424

Telefon:
+420 545 425 853

E-mail:
hreznickova@szsbrno.cz

Poradenské hodiny:
středa 11.35–12.20 a dle potřeby po individuální domluvě

Metodik prevence zajišťuje tematické přednášky z oblasti prevence drogových a jiných závislostí, vede potřebnou dokumentaci o sociálně patologických projevech na škole. Vede záznamy z jednání, připravuje minimální preventivní program (ve spolupráci s ostatními členy Školního poradenského pracoviště, zástupci ředitelky školy, učiteli všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů). Systematicky zajišťuje a prověřuje informovanost žáků o vlivu sociálně patologických jevů na zdraví a sociální prostředí jedince i celé společnosti. Řeší aktuální problémy ve škole, konzultuje zjištěné problémy s ředitelkou školy, správními orgány a rodiči (zákonnými zástupci). Spolupracuje s Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti.

 

Nenech to být

Škola je zapojena v projektu: NENECH TO BÝT

„Nenech to být“ je organizace, webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Základní verze (online schránka důvěry) je všem školám dostupná zdarma.

Výchovná poradkyně

Andrea Křížová

Mgr. Andrea Křížová

výchovný poradce, pracoviště Merhautova, učitel OP

Číslo dveří:
Pracoviště Merhautova – M424

Telefon:
+420 545 425 853

E-mail:
akrizova@szsbrno.cz

Poradenské hodiny:
 
středa 13.00–14.00
pátek 7.00–9.30
a dle potřeby po individuální domluvě

Výchovný poradce pomáhá řešit pedagogické a psychologické problémy žáků, věnuje zvláštní pozornost poruchám vývoje žáků z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravy. Pomáhá žákům a studentům se specifickými poruchami učení a jinak znevýhodněným. Podporuje žáky nadané, spolupracuje s PPP a SPC. Vede databázi žáků s SVP, zpracovává plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány. Vede dokumentaci týkající se této problematiky. Poskytuje poradenské služby žákům, studentům, rodičům a pedagogům ve výchovně vzdělávacích otázkách.

Speciální pedagog

 

Mgr. Bc. Vendula Petrovská

speciální pedagog

Číslo dveří:
Pracoviště Merhautova – konzultační místnost,
Pracoviště Lipová - konzultační místnost nad tělocvičnou (kabinet 39)

Telefon:
+420 545 576 263

E-mail:
vpetrovska@szsbrno.cz 

Poradenské hodiny:
úterý (Merhautova) 8.00-14.00
čtvrtek (Merhautova lichý/Lipová sudý) 8.30-13.30

Speciální pedagog vykonává speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále participuje na tvoření IVP, diagnostice speciálních vzdělávacích potřeb žáka, vyhodnocování účinnosti navržených opatření, speciálně pedagogické poradenské intervenci a zajišťuje služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy. Provádí depistážní činnost, kooperuje se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi, vytváří metodické činnosti pro pedagogy školy – návrhy metod a forem práce se žáky.

Školní psycholog

Mgr. Anežka Ondráčková

Mgr. Kristýna Študlarová

školní psycholog

Číslo dveří:
Pracoviště Merhautova – konzultační místnost,
Pracoviště Lipová - konzultační místnost nad tělocvičnou (kabinet 39)

Telefon: 
+420 543 421 563
+420 545 576 263

E-mail:
kstudlarova@szsbrno.cz 

Poradenské hodiny:
pondělí (Merhautova) 8.00–11.00
úterý (Lipová) 12.00–16.00
středa (Merhautova) 8.00-12.00

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejména pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

 

Kariérový poradce

martina_bobr.jpg

Bc. Martina Bobrovská

kariérový poradce pro SZŠ, učitel OP

Číslo dveří:
Pracoviště Merhautova – M306

Telefon:
+420 545 425 838

E-mail:
mbobrovska@szsbrno.cz

Poradenské hodiny:
čtvrtek 11.30–12.30

hana_mich.jpg

Mgr. et Mgr. Hana Zemková, DiS.

kariérový poradce pro VOŠ, učitel OP

Číslo dveří:
Pracoviště Merhautova – M417

Telefon:
+420 545 425 842

E-mail:

hzemkova@szsbrno.cz

Poradenské hodiny:
každý druhý pátek 8.45–12.00
a dle potřeby po individuální domluvě

Kariérový poradce se zabývá otázkami vhodnosti volby oboru vzdělávání pro žáky a studenty, jejich profesní dráhou, náborem žáků ze základních a středních škol, provádí preventivní a poradenskou činnost při neúspěšnosti ve vzdělávání. Informuje o programu Salmondo, práci s ním jako výchozím zdrojem informací pro další vzdělávání.

 

KONZULTAČNÍ MÍSTNOST na pracovišti Merhautova

Nově je zřízena konzultační místnost pro potřeby individuálních konzultací s výchovnou poradkyní, kariérovým poradcem, psycholožkou, speciální pedagožkou či metodičkou prevence. Jsou zde také možné konzultace žáků i zákonných zástupců s třídním učitelem, nebo učiteli všeobecných či odborných předmětů.

Den v týdnu

Čas konzultace

Jméno, kdo místnost využívá

Pondělí

8.00 - 11.00

Mgr. Kristýna Študlarová, školní psycholog

Úterý

8.00 -14.00

Mgr. Vendula Petrovská, školní speciální pedagog

Středa

8.00 - 12.00

Mgr. Kristýna Študlarová, školní psycholog

Čtvrtek

lichý týden 8:30-13:30

Mgr. Vendula Petrovská, školní speciální pedagog

Pátek

dle potřeby ŠPPŠkolní poradenské pracoviště Lipová

Jolana Darmopilová

Mgr. Jolana Darmopilová

metodik prevence pracoviště Lipová, učitel VVP

Číslo dveří:
Pracoviště Lipová – L19

Telefon:
+420 543 421 562

Email:
jdarmopilova@szsbrno.cz

Poradenské hodiny:
po, út, čt o velké přestávce
a dle potřeby po individuální domluvě

Metodik prevence zajišťuje tematické přednášky z oblasti prevence drogových a jiných závislostí, vede potřebnou dokumentaci o sociálně patologických projevech na škole. Vede záznamy z jednání, připravuje minimální preventivní program (ve spolupráci s ostatními členy Školního poradenského pracoviště, zástupci ředitelky školy, učiteli všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů). Systematicky zajišťuje a prověřuje informovanost žáků o vlivu sociálně patologických jevů na zdraví a sociální prostředí jedince i celé společnosti. Řeší aktuální problémy ve škole, konzultuje zjištěné problémy s ředitelkou školy, správními orgány a rodiči (zákonnými zástupci). Spolupracuje s Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti.

Nenech to být

Škola je zapojena v projektu: NENECH TO BÝT

„Nenech to být“ je organizace, webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Základní verze (online schránka důvěry) je všem školám dostupná zdarma.

Výchovná poradkyně

Eva Smutná

Mgr. Eva Smutná

výchovný poradce pracoviště Lipová, učitel VVP

Číslo dveří:
Pracoviště Lipová – L12

Telefon:
+420 543 421 559

E-mail:
esmutna@szsbrno.cz

Poradenské hodiny:
 
úterý 11.30-12.15
středa 12.30–13.15
a dle potřeby po individuální domluvě

Výchovný poradce pomáhá řešit pedagogické a psychologické problémy žáků, věnuje zvláštní pozornost poruchám vývoje žáků z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravy. Pomáhá žákům a studentům se specifickými poruchami učení a jinak znevýhodněným. Podporuje žáky nadané, spolupracuje s PPP a SPC. Vede databázi žáků s SVP, zpracovává plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány. Vede dokumentaci týkající se této problematiky. Poskytuje poradenské služby žákům, studentům, rodičům a pedagogům ve výchovně vzdělávacích otázkách.

Kariérový poradce

avatar

Mgr. Kristina Brtníková

kariérový poradce pro SZŠ, učitel OP

Číslo dveří:
Pracoviště Lipová – L12

Telefon:
+420 543 421 559

E-mail:

kbrtnikova@szsbrno.cz

Poradenské hodiny:
dle potřeby po individuální domluvě

avatar

Mgr. Jana Krejčí

kariérový poradce pro VOŠ, učitel VVP

Číslo dveří:
Pracoviště Lipová – L30

Telefon:
+420 545 421 558

E-mail:

jkrejci@szsbrno.cz

Poradenské hodiny:
dle potřeby po individuální domluvě

Kariérový poradce se zabývá otázkami vhodnosti volby oboru vzdělávání pro žáky a studenty, jejich profesní dráhou, náborem žáků ze základních a středních škol, provádí preventivní a poradenskou činnost při neúspěšnosti ve vzdělávání. Informuje o programu Salmondo, práci s ním jako výchozím zdrojem informací pro další vzdělávání.

 

Metodik prevence pro Domov mládeže Lipová

Jarmila Jimramovská

PhDr. Jarmila Jimramovská

Metodik prevence pro Domov mládeže

Číslo dveří:
Pracoviště Domov mládeže Lipová

Telefon:
+420 543 421 551

E-mail:
jjimramovska@szsbrno.cz

Poradenské hodiny:
dle služeb vychovatelek, nejlépe po individuální domluvě

Kariérový poradce

Jana Vašinová

Mgr. Jana Vašinová

kariérový poradce, vychovatelka

Číslo dveří:
Pracoviště Domov mládeže Lipová – L201

Telefon:
+420 545 421 551

E-mail:

jvasinova@szsbrno.cz

Poradenské hodiny:
čtvrtek 11.30–12.30

Kariérový poradce se zabývá otázkami vhodnosti volby oboru vzdělávání pro žáky a studenty, jejich profesní dráhou, náborem žáků ze základních a středních škol, provádí preventivní a poradenskou činnost při neúspěšnosti ve vzdělávání. Informuje o programu Salmondo, práci s ním jako výchozím zdrojem informací pro další vzdělávání.

 

KONZULTAČNÍ MÍSTNOST na pracovišti Lipová (nad tělocvičnou)

Den v týdnu

Čas konzultace

Jméno, kdo místnost využívá

Pondělí

dle potřeby

ŠPP

Úterý

dle potřeby

ŠPP 

Středa

dle potřeby

ŠPP

Čtvrtek

9:00-15:00 

Mgr. Anežka Ondráčková, školní psycholog

Pátek

dle potřeby  ŠPP

 

Kabinet vychovatelek domova mládeže

Poradenské hodiny: dle služeb vychovatelek, nejlépe po individuální domluvě

 

26. 11. 2019
23. 1. 2020
den otevřených dveří (11–17 hodin) do 1. 3. 2020podání přihlášek ke vzdělávání
  • 14. 4. a 15. 4. 2020jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky